Risikovurdering

Væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner og sikkerhedskomponenter

Maskindirektivet stiller krav om, at alle maskiner og sikkerhedskomponenter, der falder ind under direktivet, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er angivet i Bilag I i direktivet og gengivet i AT-bekendtgørelse nr. 561.

Gennemgangen af kravene er første led i den risikovurdering, som direktivet således forlanger udført, for at de færdige produkter ikke skal udgøre nogen sikkerhedsrisiko for brugere og omgivelser.

Erfaringerne har vist, at i praksis foretrækker fabrikanter og konstruktører at få de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav formuleret som spørgsmål, så der kun skal svares »Ja« eller »Nej« eller »Ikke Relevant« (IR) til de enkelte krav. Derfor er dette bilag udformet som en positivliste, hvor kun de spørgsmål, der svares nej til, indgår i den videre risikovurdering.

Ved at besvare alle spørgsmålene ændres dette bilag følgelig til en risikoliste, og fra denne kan alle nej besvarelser derefter overføres til risikohåndteringsskemaet, hvorpå data om risikoskøn, risikobedømmelse samt eventuel risikonedsættelse kan indføres. Liste og skema skal begge indgå i det tekniske dossier for på denne måde at dokumentere, at fabrikanten har udført den krævede risikovurdering på baggrund af de stillede krav.

Som inspiration eller vejledning er der efterfølgende angivet nogle standarder, der kan være til nytte i det videre arbejde med risikonedsættelse. Standardernes numre er angivet øverst i hvert bilagspunkt, men gælder for alle spørgsmål under pågældende punkt. Hvor særlige standarder anbefales, er disse nævnt under det relevante spørgsmål.


Eksempel:
1.1.2 Principper for integrering af sikkerheden
DS/INF 85, DS/INF 97, EN 292, EN 1050, ENV 1070
gælder for spørgsmål 1 til og med 6. I spørgsmål 4 er disse standarder udvidet med nogle specifikke om ergonomi

Af hensyn til overskueligheden har vi i efterfølgende risikoliste ikke gjort plads til angivelse af faremomenter opdelt på de udsatte personer, sådan som det blev angivet i kapitel 4. Af samme årsag har vi heller ikke angivet faserne i maskinens levetid, som beskrevet i afsnittet om maskinens begrænsninger. For at erindre om disse forhold under gennemgangen er begge anført nederst på hver side.


Maskindirektivets Bilag I
I dette bilag forstås ved »maskine« enten »maskine« som defineret i Bilag VIII, punkt 1, eller »sikkerhedskomponent« som defineret i samme stykke.


Bilag VIII, punkt 1:
1.1 Ved »maskine« forstås i denne bekendtgørelse en række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig, samt tilhørende drivordninger, styringskredsløb og energitilførselskredsløb osv., der er samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse, navnlig forarbejdning, behandling, flytning og emballering af et materiale.

1.2 Som »maskine« betragtes desuden en samling af maskiner, som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styret således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion.

1.3 Som »maskine« betragtes også udskifteligt udstyr, der ændrer en maskines funktion, og som markedsføres med henblik på - af operatøren selv - at blive koblet sammen med en maskine eller en række forskellige maskiner eller med en traktor, for så vidt udstyret ikke er en reservedel eller et værktøj.

1.4 Ved »sikkerhedskomponent« forstås en komponent, som fabrikanten eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, markedsfører med henblik på, at den skal varetage en sikkerhedsfunktion under anvendelsen, og hvis funktionssvigt eller fejlfunktion bringer udsatte personers sikkerhed og sundhed i fare. Det er en forudsætning, at der ikke er tale om udskifteligt udstyr.


Indledende bemærkninger
1. De forpligtelser, der fastsættes i henhold til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, skal kun efterfølges, når den pågældende risiko er til stede for den omhandlede maskine i forbindelse med anvendelse af denne under de af fabrikanten fastsatte forhold. Kravene i 1.1.2, 1.7.3 og 1.7.4 finder under alle omstændigheder anvendelse på samtlige af de maskiner, der er omfattet af dette bilag.

2. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette bilag er bindende. Under hensyn til det tekniske niveau er det dog muligt, at de der i fastsatte mål ikke kan nås. Er dette tilfældet skal maskinen så vidt muligt konstrueres og fremstilles med henblik på at opfylde disse mål.

3. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er grupperet under hensyntagen til de farer, de vedrører.

Maskiner frembyder en række farer, der kan være medtaget i flere afsnit af dette bilag.

Fabrikanten skal vurdere de mulige farer med henblik på at identificere alle farerne ved den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering.

 

RISIKOHÅNDTERINGSSKEMA