Beskyttelsesbegreber

Automatisk reset
Sikkerhedsrelæet nulstilles automatisk efter at sikkerhedskredsene er brudt og derefter sluttet igen. Må kun anvendes ved afskærmninger, som ikke kan overtræders. Automatisk reset er ikke ensbetydende med automatisk genstart af maskinen. For at kontrollere at motorkontaktorerne har fungeret som de skal, kobles der ofte en hjælpekontakt fra dem til relæets indgang for automatisk reset. En ekstern trykknap kan ligeledes tilsluttes for at få etableret en startfunktion.


Brydekantliste
Når listen påvirkes bryder signalet til sikkerhedsmodulet, som derved giver stopsignal.


Diversitet
To kredse, som opbygges med forskellige komponenter eller med forskellige typer funktioner, for bedre at kunne klare fejl. En type fejl må ikke kunne slå igennem i begge kredse.


Dør
Når døren åbnes, påvirkes en afbryder, som giver stopsignal via et sikkerhedsmodul. Hvis døren skal passeres, kræves overvåget reset, der har lige så højt sikkerhedsniveau som stopsignalet.

Fodpedal
Med et sikkerhedsmodul kan man overvåge, at pedalen returnerer mellem hver cyklus, og at kortslutning i kablet ikke giver utilsigtet startsignal.

Forsinket sikkert stop
Betyder at sikkerhedsudgangene er tidsforsinkede.

Tiden mellem stopsignal og frem til tiden løber ud bruges f.eks. til at lade servostyringen bremse ned hurtigt og kontrolleret. Derefter brydes kraftforsyningen, og utilsigtet start ved fejl forhindres. Forsinkelsestiden er konstrueret således, at den ikke kan øges ved fejl. Dette er tilladt både for nødstop og beskyttelsesanordninger afhængig af, hvad risikovurderingen siger.

Forbikobling af beskyttelse
Bruges ved automatisk materialetransport ind til et farligt område under drift. Forbikoblingen skal være lige så sikker som den beskyttelsesanordning, der forbikobles.


Maskin I/O
Alle maskiner behøver indgange til nødstop og beskyttelsesanordninger. Desuden skal kontaktorer og andre sikkerhedsfunktioner overvåges. Med godkendte sikkerhedsmoduler bliver dette let at udføre


Muting
Forbikobling af optiske  beskyttelsesanordning for ind- og udtag af materiale. Forbikoblingen skal tillade passage af bestemt materiale, men skal forhindre at personer kommer ind. Materialetilførsel og -udtag skal ske med sikkerheden i funktion. En indikator lampe skal vise, at mutingfunktionen er aktiv.


Maskinsikkerheds afbrydere
" indebære en positionsafbrydere med
tohåndsafbryder kontakter der mekanisk  der kun går i indgreb, når begge trykkene aktiveres på samme tid .

Optoelektriske beskyttelsesanordninger
Optiske beskyttelsesanordninger består af en sender og en modtager for lys. Hvis nogen skærmer for eller reflekterer lyset, så det ikke når modtageren, udføres der et sikkert stop af en speciel overvågede enhed. Ofte består disse sikre stop af transistorudgange med eget potentiale til forskel for en almindelig afbryder, som er potentialfri. Hvis stopsignalet fra den optiske beskyttelsesanordning skal kobles videre til et sikkerhedsrelæ, skal relæets sikkerhedsindgange kunne håndtere tilkobling af kontakter med eget potential.


Overvåget reset af området
Kan afskærmningen passeres, skal det risikofyldte areal kontrolleres, så der ikke opholder sig personer derinde, før maskinen startes. Dette sikres ved at etablere en reset funktion på afskærmningens yderside, som skal aktiveres inden maskinen kan startes. Reset knappen skal trykkes ind og derefter slippes inden relæet aktiveres.

Redundans
Ordet betyder ekstra information, hvilket i denne sammenhæng normalt medfører dublering af sikkerhedskredse, dvs. to kanaler.


Reset/overvåget tilbage
stilling  sikkerhedsrelæ
Indgangen skal både sluttes og brydes, inden sikkerhedsmodulets udgange kan aktiveres. Derved overvåges både reset knap og kabel, en kortslutning i kablerne eller over reset knappen kan derved opdages


Stopkategori 1 i henhold til EN 60204-1
Styret stop, hvor kraften er tilgængelig for maskinens drivanordninger for at gennemføre stop og frakobling af kraften, når maskinen er standset. Anvendes normalt sammen med frekvensstyrede
motorer og servemotorer. Det hurtigste stop med en sådan styring fås ved at styre omdrejningstallet ned til nul, og derefter afbryde kraften med en eller anden form for frakoblings forsinkelse.

Test
Indgang til overvågning af kontaktorer og ventiler. Indgangen skal sluttes, inden sikkerhedsmodulet kan aktiveres.
Test er også en enkel form for reset, som kun kræver en slutning, men så skal risikoen for kortslutning fjernes, og resetknappen overvåges separat.


Tidsforbikobling
Forbikobling af beskyttelse under en garanteret max
tid ved materialetransport eller passage med trepositionshåndtag.

Tidsreset
Forhindrer utilsigtet reset, når der er nogen i risikoområdet. Indenfor en garanteret max
tid skal en eller flere overvågede reset knapper påvirkes. Knapperne skal placeres således, at man har oversigt over hele det område, som beskyttelsen berører. Moduler med reset indgang kombineres med
(se relæ JSHT1) for tidsreset.

Tohånd
En tohåndsudløser kræver et sikkerhedsmodul, som overvåger, at begge knapperne påvirkes indenfor 0.5 sekunder for, at startsignal kan tillades.

Enhed til manuel aktivering af f.eks. presser.
 Knapperne skal  være udstyret med en sluttende og en brydende kontakt, som skal overvåges. Sikkerhedsrelæet skal være særligt godkendt for denne type af overvågning.
 Det højeste sikkerhedsniveau kræver dublerede kontakter i hver knap. Derved gives en dubleret stopfunktion, selv om kun en knap slippes, (se relæ JSBR4). Ved et lavere sikkerhedsniveau kræves, at begge knapper slippes, før en dubleret stopfunktion kan gives, (se relæ JSBT4). For begge gælder, at alle kortslutninger er overvågede.
knapper skal aktiveres inden for 0,5 sekunder
Hybridsikring
Ved kortslutning mellem sikkerhedsrelæets indgange bryder hybridsikringen strømmen som en normal smeltesikring eller som en elektrisk sikring. Når kortslutningen derefter holder op, beskytter hybridsikringen mod utilsigtet genstart, hvis maskinen er koblet i automatisk startfunktion. Relæets fødespænding skal nemlig først kobles fra og derefter kobles til, for at hybridsikringen kan resetes.

Kontaktkantliste/trædemåtte
Når listen/måtten påvirkes, kortslutter både indgangene A og B med hinanden. Derved giver sikkerhedsmodulet stopsignal.

Luge
Når lugen åbnes, påvirkes en afbryder, som giver stopsignal via et sikkerhedsmodul. Hvis lugen ikke kan passeres, kan automatisk reset tillades.
 overvågede.

Nulstilling skal:
- sikre at alle sikkerhedsfunktioner og
sikkerhedsanordninger er aktive;
- ikke initiere bevægelse eller risikosituation;
- udføres ved en forsætlig manuel handling;
- forberede maskinsystemet for start;
- være passiv, når maskinen er i drift.
Manuelt påvirkelige betjeningselementer til nulstilling skal placeres uden for risikoområdet, hvorfra der er god overblik for kontrol af, at ingen person befinder sig i risikoområdet."

Nødstop
Når nødstoppet påvirkes, gives stopsignal via et sikkerhedsmodul. Tilbagestilling af nødstoppet må ikke starte maskinen på ny.
 
Magnetafbryder til sikkerhedsformål
Der stilles hovedsageligt tre krav til et blokeringssystem, der bygger på en løsning med magnetafbrydere.
Magnetafbryderen skal bestå af mindst to individuelle kontakter.
Begge kontakter skal overvåges.
Magnetafbryderen skal påvirkes af en kodet magnet.
En magnetafbryders kontakter klarer normalt ikke strøm- og spændingsspidser lige så godt som almindelige tvangsafbrydere elektromagnetiske afbrydere. Derfor skal de indgange, som magnetafbryderne kobles til, være tilpasset for magnetafbrydere. Hvis ikke de er afstemt efter hinanden, kan der opstå problemer med produktionsforstyrrelser eller i værste fald også med sikkerheden.

Ryk kørsel
Betyder at sikkerhedsudgangene kun er sluttet i en kort tid. Maskinen når kun at bevæge sig et lille stykke, hver gang man trykker knappen ind.

Start
Funktionen automatisk reset kan også anvendes som
startfunktion. Ved at tilslutte en ekstern trykknap  Start   i kredsen for automatisk reset, trækker sikkerhedsrelæet sine udgangskontakter, når Start trykkes ind.

Serie- dublerede udgangskontakter
Sikkerhedsrelæets udgangskontakter brydes individuelt to steder af interne og separate tvangsstyrede kontakter. Hvis en af kontakterne skulle brænde sammen, bryder den anden. Sikkerhedsrelæet kan derefter ikke aktiveres, før fejlen er rettet.

Sikkerhedsrelæer
1-kanals sikkerhedsrelæ
Sikkerhedsrelæet overvåger kun en sikkerhedskreds via en indgang. Relæet opdager afbrydelser og kortslutninger mod jord i sikkerhedskredsen. Kortslutninger over afbrydere eller sammen brændte kontakter opdages ikke. Brug altid komponenter med tvangs afbryderne kontakter.
Udgangs kontakterne er serie- dublerede og giver derfor et sikkert stopsignal til efterkoblede kontaktorer.

2-kanals sikkerhedsrelæ
Sikkerhedsrelæet overvåger to separate sikkerhedskredse via to indgange. Indgangene kan detektere enten afbrydelse i hver kreds eller en slutning og en afbrydelse i respektive kreds. Relæet opdager afbrydelser samt kortslutning mod jord i hver kreds. Hvis der skal opnås kategori 4, skal også kortslutning mellem sikkerhedskredsene opdages.
Kortslutninger over afbrydere eller sammen brændte kontakter opdages, da begge kredse skal brydes og sluttes efter hver åbning af afskærmningen. Udgangskontakterne er serie- dublerede og giver derfor et sikkert stopsignal til efterkoblede kontaktorer

Stopkategori 0 i henhold til EN 60204-1
Stop igennem umiddelbar frakobling af kraften til maskinens drivanordninger. De fleste Nødstop fungerer i henhold til kategori 0.

To kanal
Betyder at to kredse In A og In B skal sluttes, inden sikkerhedsmodulet kan aktiveres. Ægte to kanal indebærer desuden, at en kortslutning mellem begge kanalerne (kredsene) direkte giver stopsignal. Derigennem kan fejl ikke akkumuleres. Efter hvert stop skal begge kredsene åbnes og sluttes inden sikkerhedsmodulet kan aktiveres igen.

Trepositions/accept- håndtag
Ved fejlsøgning og testning af maskiner anvendes disse håndtag. Hvis knappen trykkes i bund eller slippes, så gives en sikker dubleret stopfunktion.  Trepositionshåndtag har dobbelte brydekontakter, som overvåges af et to kanals sikkerhedsmodul

Trædemåtte
En trædemåtte anvendes for at undgå at et areal foran en farlig bevægelse betrædes. Måtten består af to gummi beklædte stålplader. Betrædes måtten, kortsluttes sikkerhedskredsene, som er tilkoblet pladerne og sikkerhedsrelæets indgange. Sikkerhedsrelæ og trædemåtte skal være godkendt som samlet enhed.             .....     

 

 

 

 

 

 

 

Til tops

Copyright © 1993- 2002  Proces & Automatik Support